Структура закладу

Структура та органи управління Приватного закладу гімназії «Соломон»

 Управління гімназією здійснюється його Засновником/Власником.

Повноваження Засновника/Власника:

– здійснюватистратегічне планування розвитку гімназії (будівництво чи реконструкція приміщення для навчальних кімнат, кількість класів і т.д.);

– забезпечувати достатнє фінансування основного робочого бюджету гімназії;

– приймати звіти (в тому числі і фінансові) про роботу гімназії;

– затверджувати фінансові плани на рекомендовані радою гімназії дії щодо покращення роботи гімназії;

 • –   затверджувати Статут гімназії, вносити зміни до Статуту гімназії;
 • затверджувати угоди, що укладаються гімназією з третіми особами на суму, що перевищує 500 000 гривень;
 • затверджувати звіти про виконання планів;
 • призначати та звільняти Директора відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту, членів виконавчих органів та ревізійної комісії;
 • погоджувати правила внутрішнього розпорядку гімназії, посадові інструкції працівників з можливістю делегування цих повноважень;
 • погоджувати призначення заступників Директора, керівників підрозділів гімназії  та педагогічних працівників;
 • вирішувати питання створення, реорганізації, ліквідації на території України та за кордоном філій, представництв, відділень, ін. структурних підрозділів тощо;
 • погоджувати питання щодо участі гімназії у створенні інших юридичних осіб;
 • вирішує питання щодо прийняття інших осіб до складу Засновників гімназії;
 • приймати рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників вищої ланки гімназії;
 • приймати рішення щодо продажу, обміну, здачі в оренду, надання у безкоштовне тимчасове користування належних гімназії будівель, споруд, транспортних засобів, обладнання, інвентарю, матеріальних цінностей, а також щодо списання їх з балансу гімназії;
 • приймати рішення про ліквідацію (реорганізацію) гімназії, створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, та щодо інших дій пов’язаних з ліквідацією (реорганізацією);
 • визначати бюджет (кошторис) гімназії, затверджувати річні результати діяльності гімназії, визначати порядок розподілу коштів між потребами гімназії; визначати порядок покриття збитків, вирішувати будь-які інші фінансово-господарські питання діяльності гімназії;
 • визначати основні напрями діяльності гімназії, затверджувати його плани роботи, освітні програми, розклади занять, уроків, тижневий і річний режим роботи з можливістю делегування цих повноважень;
 • визначати та затверджувати склад ради гімназії;
 • визначати умови оплати праці посадових осіб гімназії, його філій та представництв;

– визначати та затверджувати розмір оплати за навчання та систему знижок та перелік осіб, які мають пільги при зарахуванні до гімназії та оплаті за навчання;

 • вирішувати питання щодо організаційної структури гімназії;

– здійснює контроль за фінансовим становищем і витратами в процесі діяльності гімназії;

 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів гімназії;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у гімназії; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в гімназії та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
 • має право приймати будь-які інші рішення з усіх без винятку питань діяльності гімназії та його органів. Рішення Засновника є обов’язковими до виконання усіма органами та посадовими особами гімназії.

– реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом гімназії.

У разі, якщо у Засновника/Власника відбувається реорганізація, то усі права і повноваження Засновника/Власника переходять до його правонаступника.

 Безпосереднє керівництво здійснює його Директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади Засновником/Власником. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням Директора з дотриманням чинного законодавства України.

 Засновник/Власник при прийнятті рішення керуєть цим Статутом та чинним законодавством України. Рішення Засновника можуть прийматись без погодження з іншими органами гімназії у випадку, коли питання, що вирішуються не впливають на освітній процес та/або не змінюють основної діяльності гімназії  та/або в інших випадках у яких відсутня об’єктивна потреба в погодженні з іншими органами управління гімназії.

 Засновник/Власник при прийнятті рішення має право відхилити, направити на доопрацювання, тощо пропозиції (подання) відповідних органів гімназії з питань, які віднесені до компетенції Засновника.

 Остаточні рішення з усіх питань Засновник приймає самостійно на власний розсуд, керуючись цим Статутом та чинним законодавством України.

 Рішення Засновника є остаточними і не можуть бути зміненими чи скасованими рішенням інших органів гімназії.

 Під час розгляду питань Засновником, можуть бути присутніми Директор гімназії та/або голови чи члени інших органів управління гімназії відповідно до вимоги Засновника. Присутні особи, які не являються Засновниками мають право заявляти клопотання та вимоги, подавати свої доводи, міркування, заперечення та пояснення тощо під час обговорення порушених за їх поданнями питань чи з інших питань на вимогу Засновника.

 У гімназії  за рішенням Засновника може створюватись та діяти рада гімназії. Рада гімназії  формується у складі 5–7 осіб. Члени Ради гімназії обираються Засновником. Члени Ради гімназії працюють на громадських засадах.

 Рада гімназії є підзвітною Засновнику.

 Очолює Раду гімназії голова, який обирається Засновником.

 Рада гімназії:

 • організовує виконання рішень Засновника;
 • співпрацює з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання здобувачів освіти гімназії;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • вносить пропозиції  щодо організації освітнього процесу;
 • спільно з Засновником розглядає усі плани роботи гімназії та здійснює контроль за їх виконанням;
 • погоджує усі навчальні плани на кожний навчальний рік;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;
 • вносить пропозиції щодо режиму роботи гімназії;
 • сприяє формуванню мережі класів гімназії;
 • приймає рішення спільно з Педагогічною радою про представлення до нагородження Здобувачів освіти Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із Педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів відповідно до обраної програми;
 • заслуховує звіт голови Ради гімназії, інформацію Директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні щодо навантаження та підвищення кваліфікації;
 • виносить на розгляд Педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи із здобувачами освіти;
 • вносить на розгляд Педагогічної ради та Засновника(власника) у пропозиції щодо морального і матеріального заохочення здобувачі освіти;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувачами освіти;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги здобувачам освіти;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття базової середньої освіти Здобувачами освіти;
 • розглядає звернення здобувачі освіти з питань роботи гімназії;
 • розглядає заяви батьків про зарахування здобувачів освіти до гімназії;
 • зміцнює навчально-виробничу, матеріально-технічну, культурно-спортивну, корекційно-відновну та лікувально-оздоровчу бази гімназії;
 • розглядає питання використання майна гімназії, порядок придбання шкільного обладнання та ремонт приміщень;
 • сприяє плануванню будівництва нових приміщень;
 • розробляє і впроваджує правила прийому у гімназію, правила поведінки здобувачів освіти, питання зовнішнього вигляду;
 • розглядає рекомендації адміністрації гімназії щодо порушення дисципліни здобувачами освіти;
 • розглядає питання виключення із гімназії здобувача освіти, виконуючи нормативно-правові норми законодавства України;
 • всебічно зміцнює зв’язки між родинами здобувачів освіти та гімназією;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії (комітети) з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою гімназії;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти.

 Метою діяльності Ради гімназії є:

 • об’єднання зусиль Засновника, педагогічного колективу та батьків (громадськості) щодо розвитку гімназії та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназії;
 • задоволення освітніх потреб особистості;
 • розширення колегіальних форм управління гімназією.
 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;  

 Основними завданнями Ради гімназії є:

 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії із сім’єю,  громадськістю, Засновником(власником) і державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • формування навичок здорового способу життя у здобувачі освіти;
 • створення належного педагогічного клімату в гімназії;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення освіти та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих здобувачів освіти;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами здобувачів освіти та гімназією з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

 Не допускається втручання членів Ради гімназії в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди Директора гімназії.

 У випадках, коли один із членів Ради гімназії вибуває, на Зборах на його місце обирається інша особа.

 Рада гімназії діє на засадах:     

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

 Головою ради гімназії може бути особа з педагогічною освітою, або, як виняток, яка є компетентною та зацікавленою в освітніх питаннях. Головою ради не може бути Директор гімназії чи його заступники. Директор гімназії на засідання Ради гімназії може виконувати обов’язки секретаря ради.

 Голова Ради гімназії:

 • скликає і координує роботу Ради гімназії;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення Ради гімназії;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє Раду гімназії в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

 Робота Ради гімназії планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

 Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи Директора гімназії, Засновника, а також членами ради.

Засідання Ради гімназії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

 Члени Ради гімназії мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 Рішення Ради гімназії приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради гімназії.

 Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту гімназії, доводяться в 7-й денний термін до відома Засновника(власника), педагогічного колективу, здобувачам освіти, батькам або особам, які їх замінюють (громадськості). Їх виконання організовується членами Ради гімназії.

У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням Ради гімназії створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії (у разі його створення).

 Для вирішення  поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій  і зміст їх роботи визначаються Радою гімназії.

Директор гімназії:

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із Засновником затверджує правила внутрішнього розпорядку;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, осіб, які їх замінюють, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах здобувачів освіти про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю гімназії;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • здійснює прийняття та звільнення педагогічних та інших працівників гімназії за погодженням із Засновником.
 • несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, батьками, педагогічними працівниками та Засновником;
 • організовує діяльність гімназії та вирішує фінансові питання в процесі діяльності гімназії;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками за погодженням із Засновником/Власником;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами гімназії;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників гімназії;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування гімназії;
 • створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників за погодженням із Радою гімназії;
 • є членом Піклувальної ради, головою педагогічної ради гімназії;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами гімназії.

Директор гімназії має право:

 • право підпису банківських та інших фінансових документів;
 • відкриття і закриття, в банківських установах, рахунків гімназії;
 • офіційно, без довіреності, представляти гімназію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, а також у відносинах з фізичними і юридичними особами в Україні та інших державах; вести переговори від імені гімназії, укладати та підписувати договори;
 • видавати від імені гімназії довіреності на представництво іншими особами інтересів гімназії в організаціях, в судах, перед третіми особами та на вчинення правочинів;
 • розглядати та вирішувати інші питання, відповідно до законодавства.

 У гімназії створюється постійно діючий колегіальний орган – Педагогічна рада.

 Головою Педагогічної ради є Директор гімназії.

 Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи гімназії;
 • переведення Здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників гімназії.

 Робота Педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань Педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше шести разів на рік.

Члени Педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

 За рішенням Директора гімназії та за згодою Засновника при гімназії може бути створено Піклувальну раду гімназії.

 Піклувальна рада діє без права юридичної особи.

 Мета та завдання Піклувальної ради:

 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази гімназії;
 • залучення додаткових джерел фінансування гімназії;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами здобувачів освіти, гімназією та грамадськістю;
 • сприяє педагогічній освіті батьків, об’єднання зусиль родини, громадськості для забезпечення виховання здобувачів освіти у дусі високої моралі та загально християнських цінностей;
 • сприяння створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучення громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із здобувача освітими;
 • ініціювання проведення добродійних акцій;
 • сприяння поповненню бібліотечного фонду;
 • внесення пропозицій щодо морального і матеріального заохочення здобувачі освіти;
 • організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти.

До числа членів Піклувальної ради входять голова, помічник голови, секретар, секретар з питань моніторингу освіти ін.

Голова Піклувальної ради – це досвідчена у плані успішного виховання здобувачів освіти особа, яка відкрита для нових ідей і сповнена важливістю виховання здобувачів освіти як високодуховних особливостей.

Секретар веде всю документацію і звітує перед Засновником на початку та в кінці навчального року, а за вимогою у будь-який момент.

Директор гімназії є за посадою членом Піклувальної ради.

Збори трудового колективу гімназії скликаються не менше одного разу на рік. Порядок скликання, повноваження та інше визначаються Положенням про збори трудового колективу, яке розробляється згідно з чинним законодавством і затверджується Радою Засновника(власника) гімназії.

У гімназії можуть створюватись самоврядні організації здобувачів освіти, вчителів, що діють відповідно до чинного законодавства України.